دوشنبه ۱۳۹۶/۵/۳۰
آخرین به روزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
خبرنامه
کانال دکتر هلاکویی
به کانال دکتر فرهنگ هلاکویی و انتشارات باهدف وارد شوید و هر روز مطالب خواندنی ما را دنبال کنید.
برنامه امروز
برنامه صبحی دیگر
برنامه صبحی دیگر
برنامه صبحی دیگر
کانال مدیریت رفتار
بنا به درخواست شما هموطنان عزیز کانال تلگرامی مدیریت خشم،ترس،افسردگی،استرس دکتر هلاکویی راه اندازی شد.
انتشارات باهدف
انتشارات باهدف
معرفی انتشارات
معرفی مجموعه کتابهای انتشارات باهدف در برنامه صبحی دیگر از شبکه آموزش(کانال 7 صدا و سیما)- 18 بهمن 1394

با استرس(فشارهای روانی و اجنماعی) چه می توان کرد؟
195,000ریال
تعداد صفحات : 192
نوبت چاپ : اول پاییز 94
انتشارات : با هدف
قطع کتاب : رقعی

استرس یا فشار روانی و اجتماعی (Stress)    فصل 1

 

  نیازهای واقعی (نیازهای مبتنی بر کمبود) (Real Need)----- 

1) نيازهای فيزيكي و مادي كه اگر آن‌ها را ارضا و بـرآورده  نكنيم

ما را به درد و رنج و مرگ مي‌كشانند.-------------------------- 27

 2) نياز به امنيت و آرامش (Security and Safety) ---------

  نیازهای حقیقی (نيازهاي مبتني بر "بودن و شدن")---------- 28

 3) عشق و تعلق------------------------------------------- 29

 4) دانايي و آگاهي----------------------------------------- 29

 5) نياز به زيبايي و هنر------------------------------------- 29

 6) حرمت نفس (Self Esteem) و خود دوستي (Self Love) - 29

 7) "خود شدن" يا "تحقق خود" (Self-Actualization)------ 29

 8) نياز به " اصـول اخلاقـي و انسـاني" کـه نیازی بـرتر و بالاتر از

نیازهای دیگر است------------------------------------------ 29

  ترس (Fear) و اضطراب (Anxiety) ------------------------ 31

 اين جمله اصلاً درست نيست كه در گذشته انسان‌ها نگران نبودند--- 33

  استرس در سه زمینه بیشتر وجود دارد------------------------ 33

 1) موضوعِ سلامتي، كه اگر نباشد با خودش درد و مرگ دارد.------- 33

 2) مـوضـوع كـار و شـغل كـه مــرتبط مي‌شـود بـا توانايي‌هايي مالي

و اقتصادي ما.------------------------------------------------ 33

 3) موضوع رابطه (Relationship).---------------------------- 

  هر سيستم و سازماني دو جنبه مشخص دارد:----------------- 34

 1- توازنِ دروني.--------------------------------------------- 35

2- هر موجودي بـا دنياي خارجش در ارتباط است كه آن مسـئله‌ي

تعادل است (Equilibrium)---------------------------------- 

 نكته‌اي كـه در خصوص انسـان وجـود دارد اين است كه تنـها مسئله‌ي

 انسان توازن و تعادل نيست حتي ما تعادلمان را بر هم مي‌زنيم---- 37

 استراحت و راحت بودن فقط بعد از فعاليت است كه ارزش دارد----- 39

  چند نکته و تعریف وجـود دارد که نبـاید بـرداشت اشتباه از

 آن داشت.------------------------------------------------- 39

 مورد1) يـك نظـريه در فـيزيك و مـكانيك است كه همه‌ي سيستـم‌ها

 گرايش به سمت از هم پاشيدن و از هم پاشيدگي دارند. (Entropy) 

 مورد2) اســترس را نبـاید بــا مســئله‌ي بـي‌قـراري (Restless)

اشتباه كرد.-------------------------------------------------- 40

 مورد3) بيش فعالي (Hyperactivity)------------------------ 

 مورد4) مسئله‌ي (Manic) يا شيدايي--------------------------

 10 موضوعی که مردم به خاطر آن دچار استرس مي‌شوند.42

  تغییرات فیزیکی و بدنی------------------------------------- 43

  تغییرات روانی--------------------------------------------- 43

 در تصمیم گیری موجب ناتواني مي‌شود.------------------------- 43

 توجه و تمركز را بر هم مي‌ريزد و حافظه را دچار اشكال مي‌كند.----- 43

 افكار بد و منفي و غير واقعي را در زندگي ما غالب مي‌كند.---------- 43

 مـوجب نـگراني و وحشـت مي‌شود و سبب خستگي و تحريك پذيري

خواهد شد.-------------------------------------------------- 43

 از نظر رفتاري معمولاً من و شما را به انزوا مي‌كشاند.-------------- 44

 ما را دچار الکل و مواد مخدر مي‌كند.---------------------------- 44

 بي‌خوابي و خواب را بر هم مي‌ريزد.----------------------------- 44

 موجب پرخاشگري و خشم و عصبانيت مي‌شود.------------------- 44

 زمينه را براي وسواس و رفتار اجباري فراهم مي‌كند.--------------- 44

 مسائل و مشکلات جنسی به‌وجود می‌آورد----------------------- 44

 موجب تنبلي مي‌شود.---------------------------------------- 44

  بـرخي از اوقات بـراي گريز از استرس به دو چيز دست مي‌زنيم

كه در خانم‌ها هر دوي آن كمي بيشتر است:-------------- 44

 يك) خريد كه نتيجه‌ استرس است علاوه بر چيزهاي ديگر-------- 44

 دوم) مسافرت--------------------------------------------- 44

 

40 مورد از مشخصاتِ فردی که استرس دارد. 49  فصل 2      

 

 مشخصه‌ی 1)  فـرد استرس دار "حـادثه را به فـاجعه" تبديل

مي‌كند.---------------------------------------------------- 49

 مشخصه‌ی2) احتمال و امكان را به قطعيت و قاطعيت رساندن.51

 مشخصه‌ی3)  تـمام هنر زنـدگي در ديدن انـدازه و درصد

 است و تـمام علم و عقل و واقـعيت انـدازه و درصد است. آدمي

 كه استرس دارد خيلي راحت با احتمالات بازي مي‌كند.------- 52

 مشخصه‌ی4)  انـدازه، مـيزان و شـدتِ درد و رنـج و يا حتي

شادي و لذت را، متفاوت کردن .----------------------------- 53

 مشخصه‌ی5)  مسئله‌ي تـعمیم دادن (Overgeneralization)

یعنی ما از يك قاعده، قانون كلي مي‌سازيم.----------------- 54

 مشخصه‌ی6)   موضوع قیاس که از كـودكيِ ما مي‌آيد.------- 55

 مشخصه‌ی7)   فقط بـه جنبه‌ي بد و منفي موضوعات نگاه کردن.56

 مشخصه‌ی8)  مسئله‌ي هميشگي بودن يا ابدي بودن.--------- 57

 مشخصه‌ی9)  وقـتي است كه من و شما فـكر مـي‌كنيم كه يك

حـادثه یـا يك اتفـاق هست كه به من و شما مي‌‌تواند كمك كند يا

اگـر احتمـالاً اين حـادثه و اتفاق باشـد يا نباشـد زنـدگي مـا

هدر مي‌رود.----------------------------------------------- 58

 مشخصه‌ی10)  بـرخي از اوقـات نـظري داریم كه اگـر يـك

چـيزي اتفـاق افتاد ديگر غـير قابل جبران، غـير قـابل تصحيح و

غير قابل تغيير است. ---------------------------------------- 59

 مشخصه‌ی11)  چـيزي اسـت كه بسياري از مـا به آن افتـخار

 مـي‌كنيم کـه من خيلـي حسـاس هستم و خيلـي زود بـه مـن

 بـر مـي‌خورد و اگـر از برگ گُل به من نـازك‌تر بگـويند مـن

حالم بد مي‌شود.-------------------------------------------- 60

 مشخصه‌ی12)  حرص و طمع (Greed) ---------------- 61

 مشخصه‌ی13)  غالبا "ديـر رفتن"، "ديـرآمدن" ولي جالب‌تر

"عجله داشتن".--------------------------------------------- 62

 مشخصه‌ی14)  مقايسه و مسابقه----------------------------- 64

 مشخصه‌ی15) انتظارات زيادي که از خود و ديگران داریم.-- 66

 مشخصه‌ی16)  واکنش به جای پاسخ-------------------------- 68

 مشخصه‌ی17)   بدون هدف و استراتژی بودن.--------------- 69

 مشخصه‌ی18)  احساس درماندگی و بیچارگی---------------- 72

 مشخصه‌ی19)   انتظارِ خوبي، مهرباني، عـدالت و يا قدر داني

از جهان و مردم جهان داشتن.------------------------------- 73

 مشخصه‌ی20)  ذهن و زندگي در گذشته و آينده بودن.------- 76

 مشخصه‌ی21)  ارضـاءِ احتياجات و نيازها بـدون تـوجه به دو

موضوع مهم یعنی:------------------------------------------ 78

 1) واقعيتي كه اخلاق است.--------------------------------- 78

 2) پا گذاشتن روي اخلاق----------------------------------- 78

 مشخصه‌ی22) بـاوري كه در بـرخي از فـرهنگ‌ها از جمله

 فـرهنگ مـا وجود دارد این اسـت كه خوشبختي و سـعادت با

بي‌نيازي ممكن است.--------------------------------------- 80

 مشخصه‌ی23)  دوري و انكار و سركوبي (Denial)----------- 82

 مشخصه‌ی24)   ناديده انگاشتن عليت در جهان--------------- 83

 مشخصه‌ی25)  نپذيرفتن مسئوليت-------------------------- 86

 مشخصه‌ی26)  تصوري است كه من بايد بهتر يا بهترين باشم.-- 87

 مشخصه‌ی27)  مهربان نبودن و مهر طلبي------------------- 89

 مشخصه‌ی28)   به دلايل روانـي يا اخـتلالات شـخصيتي،

جهان را فـقط  دو‌گـونه دیدن یا جهـاني خوب یا جهـاني بد،

جهـاني كه بسـيار زيبا اسـت (Beautiful) و یا جهاني كه بسيار

وحشتاك (Awful) است.------------------------------------ 92

  مشخصه‌ی29)  به کار نگرفتن عقل و منطق به عنوان عاملِ اصليِ

تجزيه و تحليل---------------------------------------------- 94

 مشخصه‌ی30)  تنبیه و مجازات را تنها راه حل مسائلِ پرورش

و تعلیم و تربیت و یا بهتر کردن نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

دانستن.(Punishment)  ----------------------------------- 94

 مشخصه‌ی31) ترس از خطر و ضرر-------------------------- 97

 مشخصه‌ی32) باور به كنترل اوضاع به‌خصوص کنترل دیگران--- 101 

 مشخصه‌ی33)  عدم دانایی، توانایی و خود كفایی--------- 102

 مشخصه‌ی34)  باور به این که گذشته بد، تکرار مي‌شود و حتي

اوضاع بدتر مي‌شود و يا باور به این كه از پسِ هر خنده، گريـه‌اي

است.----------------------------------------------------- 104

 مشخصه‌ی35)  بدون كمك ديگران نمي‌توانند زندگي كنند.105-

 مشخصه‌ی36)  تکرار دو جمله، چه مي‌شُد يا چه می‌شود.---- 106

 مشخصه‌ی37)  خـود بـرانيگختگـي و تحـريك و شستشوي

مغزي و خود فريبي---------------------------------------- 108

 مشخصه‌ی38)  گزارش غير واقـعي و غير دقيـق از حـوادث

و تغييراتی که هر گونه مایل هستیم در آن‌ بدهیم.----------- 111

 مشخصه‌ی39)  توهمات كه اگر داشته باشيم گرفتاري است. 114

 توهم اول) توهم قدرت------------------------------------- 114

 دومين توهم)  شهرت و معروفيت-------------------------- 116

 سومین توهم) مسئله‌ي زيبايي----------------------------- 117

 چهارمین توهم) ثروت و درآمد---------------------------- 117

 پنجمین توهم) استراحت---------------------------------- 118

 آخرین توهم) خانواده و ازدواج----------------------------- 118

 مشخصه‌ی40) موضوعِ كمبودِ وقت، آگاهی و دانایی، مهارت و امکانات 119

 

4نکته که برای تغییر یا دگرگونی استرس لازم است

                                                فصل3  

مورد  1

يكي از تعريفـات فـوق العاده درست، در خصوص

 انسان اين است كه انسان يك سيستم خبري است.----------- 128

خيلي اوقات آنچه كه مـا در زندگـي داريم نتيجه‌ي بـرداشت و

دريافت ما از جهان می‌باشد.-------------------------------- 125

مورد  2

 می‌دانيم كه هر چيزي سرجاي خودش مي‌تواند

 خـوب يا بـد باشد ولي ...-------------------------------- 128

 نـظم و ترتيبي بـاید وجـود داشته باشد به همين علت است كه

موضوعِ اولويت مطرح است.-------------------------------- 129

مورد  3 

 مسئله‌ي تأكيد و تکرار.------------------------------------ 130

 مسئله‌ي تغيير و دگرگوني است.---------------------------- 132

مسـئله بسیار بسیار مهم " وقـت و زمـان" ---------------- 134

مورد 4

 چند واقعيـت مهم دیگر در مورد زمـان------------------- 135

زمان بیرونی---------------------------------------------- 135

 آیا می‌دانیم که هر کاری چقدر زمان می‌خواهد؟------------- 137

 آیا امروز را مساوی با فردا بدانیم؟-------------------------- 140

 اما چرا كارها را انجام نمي‌دهيم و عقب می‌اندازیم!!؟--------- 142

آیا فردايي هست؟!----------------------------------------- 142

 بسـياري از اوقـات در دوران كـودكي کارهایی بـه مـا تحميل

شده است.------------------------------------------------ 142

کـمال پـرستی (Perfectionism) ------------------------ 143

  همه كـارهايي كه ما انجام می‌دهیم دو جنبه مهم و فوری

دارند----------------------------------------------------- 145

 جدول ترجیحات کاری ------------------------------------ 145

 خانه‌ي اول: كارهايي كه هم مهم و هم فوري هستند.------- 145

 خانه‌ي دوم: کـار‌هايی وجود دارد كـه نـه مهم هستند و نه

فوري----------------------------------------------------- 145

 خانه‌ي سوم: كارهايي كه مهم نیستند اما فوري هستند.---146

 خانه‌ي چهارم: كارهايي كه مهم هستند اما فوري نيستند.--146

 چندین نکته و مطلب مهم---------------------------------- 150

 سر و صدا ----------------------------------------------- 150

 نور ------------------------------------------------------ 151

 درجه حرارت --------------------------------------------- 152

 نشستن -------------------------------------------------- 152

 رانندگي كردن-------------------------------------------- 152

 استرس ِ محیط کار---------------------------------- 152

 در محيطي كـه كـار مـي‌كنيم سـه احتمال وجود دارد-- 153

 سلسله مراتب  در محیط کار  ------------------------------ 153

 متفاوت بودن نقش کاری با نقش در زندگی.----------------- 154

 شـرح وظايفِ مشـخص وجـود دارد، اما امر و نهی مکرر.---- 154

 رابطه داشتن--------------------------------------------- 155

 در من چه می‌گذرد آن زمان که جهان در گذر است؟--------- 156

 

55 مورد است كه به آن اشاره می‌شود و اگر بعضي

از اين موارد، به شما مي‌خورد  به آن توجه كنيد.157  فصل 4

 

 مورد 1- اگـر صبح کـه بيدار مي‌شويد و با استرس و اضطراب

هـمراه بـاشید، مثل ايـن كـه سَـم و زهـري به‌وجودتان مـي‌ريزد،

تمام روز را معمولاً شروع كرده و ادامه خواهيد داد----------- 157

 مورد 2-  در هـر سن و سالي و با هر ضریب هوشي كه هستيد

آنچه را كه بايد انجام بدهيد را بهتر است بنويسيد.----------- 158

 مورد 3-  از همه چيزهاي مهمي كه ممكن است يك روزي گم

بشود و يا به آن احتياج داشته باشيد يك كپي برداريد.------- 158

 مورد 4- آمـاده باشيد. در بسـياري از جـوامع بايد در انتظار

و صف بمانيد.--------------------------------------------- 158

 مورد 5- هـر وقت 25 درصـد چيزهايي را كـه مي‌خواهيد به

دسـت آورديد و برای آن كار و كوششي كرديد و به آن رسيده‌ايد با

آن درصد راضي باشيد.------------------------------------- 159

 مورد 6- بسياري از چيزهاي كه مـربوط به آينـده است را از

قبل آماده كنيد نه اين كه در همان زمان آماده کنید.--------- 159

 مورد 7- بي‌اعتنايي و دروغگويي به خودتان و ديگران------- 160

 مورد 8- هيچ چيزي را به تأخير نيندازيد.------------------- 160

 مورد 9- اگـر يك چيزي بـه درسـتي يـا بـه خـوبي كه شما

مي‌خواهيد كار نمي‌كند، يا تعميرش كنيد يا تعویضش كنيد.--- 160

 مورد 10- با ساعت كار كنيد و بعداً خودتان را چك كنيد.----- 161

 مورد 11- هر چه مي‌توانيد آب و ميوه و سبزي بيشتري مصرف

كنيد.----------------------------------------------------- 161 

 مورد 12- هميشه راه حـل دوم و راه دومی را حـداقل داشته

باشيم.---------------------------------------------------- 162

 مورد 13- كارهايي كـه سخت و مشـكل هستند و تـداوم و

استمرار مي‌خواهد، با تجسمي كه درباره‌یِ پايانِ آن، بـراي خودتان

متصور می‌شوید آن‌را لذت بخش و شادي آفرين كنيد.-------- 162

 مورد 14-  اگـر موضوعي و مشكلی مانع شماست و اگر نگراني

داريد آن‌ها را اول از بين ببريد.------------------------------ 163

 مورد 15-  در مورد موضوعي با خودتان و يا با دوستي صحبت

کنید.----------------------------------------------------- 163

 مورد 16-  در هر زمان، فقط يك كار  (one on the time)-- 164

 مورد 17- من و شما هر روز قرار است، وقتِ لذت، تفريح، بازي

 سرگرمي و خوش گذراني داشته باشيم.--------------------- 165

 مورد 18-  كوشش كنيد كاري را انتخاب كنيد كه در آن شور و

شوق و هيجان داريد و يـا حداقل در حدي كـه ممكن است آن‌را در

 خودتان تقويت كـنيد نـه ايـن‌كـه دائماً نـِق بـزنيد و نـاله، گِله و

شكايت كنيد.---------------------------------------------- 165

 مورد 19- اگر اهـل هـر کـدام هسـتید همان را انجـام دهید

( دوش آب سرد یا آب گرم)-------------------------------- 166

 مورد 20- بيشتر از آن چیزی كـه مـي‌خواهيد بـه ديـگران

 بفهمانيد، فقط بفهميد.------------------------------------ 167

 مورد 21-  هـر روز بـراي ظاهر و زيبايي خودتان كارِ درست و

اقدامي درست انجام دهيد.---------------------------------- 168

 مورد 22- در بین كـارهايي كـه انجام می‌دهید وقتي براي

آزادي و استراحت خودتان بگذاريد.------------------------- 169

 مورد 23-  من و شما جز در زمينه اخلاقـي بـايد كاملاً انعطاف

پذير باشيم (Flexible).------------------------------------ 169

 مورد 24- بـد و منفـي بـه خودتان نگوييد بلكه مثبت و خوب

بگوييد.--------------------------------------------------- 169

 مورد 25-  اگر آدمی هستيد كه خيلي كارهاي روتين و تكراري

داريد يك مقداري آن‌ها را به هم بزنيد.---------------------- 170

 مورد 26-  يك، دو روزي بعد از هـر سفرِ تفريحي براي خودتان

وقـت اسـتراحت و راحتي بگذاريد تا خستگي اين دورانِ تفريح را از

سرِ خودتان دور كنيد.-------------------------------------- 170

 مورد 27-  اگر يك كاري خيلي مشكل است و آنقدرها اهميتي

ندارد ولـي از قبل قـرارش را با خودتان گذاشته‌ايد، برويد و آن را بر

هم بزنيد. ------------------------------------------------ 170

 مورد 28- روزي‌كـه از مـردم چيزي را مي‌پرسيد تكرار كنيد

و مطمئن شويد كه فهميديد.------------------------------- 171

 مورد 29- هر وقت لازم است نه بگوييد.-------------------- 171

 مورد 30- اگـر بله گفتيد كـه اميدوارم درست گفته بـاشيد،

برويد و آن کا را انجام بدهيد.------------------------------ 172

 مورد 31- تـلفن‌هاي مـزاحم را كـه بـرخي از شما چند تـا به

خودتان آويزان كرده‌ايد را قطع كنيد.------------------------ 173

 مورد 32- احتياجات شما، وظيفه شما، مسئوليت شما، ترجيح

و اولويت اول شماست.------------------------------------- 173

 مورد 33- اطرافيانِ نگران و نـاراحت را رها كنيد و يا حداقل

كَر شويد.-------------------------------------------------- 174

 مورد 34-  اصولاً در زندگيتان هر 20 دقيقه تا 40 دقيقه هر كاري

كـه مي‌كنيد يك تـوقفي به خـودتان بدهيد. يعني به خـودتان يك

فرصتي را بدهيد.------------------------------------------ 175

 مورد 35- اگر كسي هستيد كه چشمانتان به نور حساس است

( بيشتر انسان‌ها همين طور هستند) و بيدارمی‌شوید از چشم بند و

براي گوشتان از گوش بند استفاده كنید.-------------------- 176

 مورد 36- يـادمان بـاشد كـه من و شما قـرار اسـت سـاعت

مشخصي براي خواب داشته باشيم.-------------------------- 176

 مورد 37- در زندگيتان نظم و ترتيب داشته باشيد و در راتباط

با خودتان و ديگران به ويژه فرزندان نه ظلم باشد و نه زور.---- 176

 مورد 38- نـفس‌هاي عميقي بكشـيد به طوري كه شكم شما

پايين و بالا برود، نه نفس‌هاي سطحي و تند.----------------- 176

 مورد 39- نـظـريات و عقايـد خـودتان را بنويسـيد و بـراي

خودتان داشته باشيد.-------------------------------------- 177 

 مورد 40- در هفته يا در روز، يك ساعتي، حتي در مـاه، روزي

را كاملاً آزاد و بدون برنامه بگذاريد.------------------------- 177

 مورد 41-  من و شما قرار است كه كار بد را همان اول انجـام

بدهيم.---------------------------------------------------- 177

 مورد 42- دادن مسئوليت و كار به ديگران------------------ 178

 مورد 43-  اکـثر مواقع به شـما گفته شده كـه وقتي عصباني

هستيد تا 10 بشماريد.------------------------------------- 178

 مورد 44- يك جاده و فقط يك جاده است كه انسان را از جهنم

موجود به بهشت موعود مي‌برد آن هم "جاده‌ی بخشش" است. 179

 مورد 45- در زندگيتان از نصفِ هـر چيزي كه مي‌خواهيد و به

 شما مي‌دهند راضي باشيد.-------------------------------- 180

 مورد 46- اصلاً خبرهاي بد و موضوعات بد و چيزهايي كه شايد

بد باشد را نپرسيد.---------------------------------------- 180

 مورد 47- بگذاريد كه ديگران براي شما كاري بكنند.-------- 181

 مورد 48- قـرار است كه ما كار خوب بكنيم وگرنه گرفتار كارِ

بد مي‌شويم.----------------------------------------------- 182

 مورد 49- گذشته در گذشته و آينده نيامده است.----------- 182

 مورد 50- كوشش كنيد خـوبِ خـودتان باشيد و نـه بهتر از

ديگران و نه بهترين---------------------------------------- 182

 مورد 51- اگر مهربان نيستيد، نامهربان نباشيد.------------- 182

 مورد 52- اگر وامي يـا پولی به كـسي داده‌ايد و هيچ وقت او

را نديديد شانس آورديد و دنبالش نرويد.-------------------- 183

 مورد 53-  اولين كِرمي نباشيد كه از خانه بيرون مي‌آيد.---- 183

 مورد 54-  اگـر ديديد كـه همه به سمت شما مي‌آيند، بدانيد

راه را اشتباه مي‌رويد.-------------------------------------- 183